Algemene Voorwaarden

Bekijk onze contact pagina voor onze openingstijden en locaties 

Algemene Voorwaarden

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande woorden de volgende
betekenis:

De Greef Stoffen: De Greef Stoffen B.V., kantoorhoudende aan de Wevestraat 62 te Helmond, tel.nr. 0031 (0)492-745240, e-mail: helmond@degreefstoffen.com BTW-nummer: NL857876247B01, KvK-nummer: 69443998.
Klant: iedere (rechts)persoon die aan De Greef Stoffen de opdracht heeft verleend om Producten en/of diensten te leveren.
Product:iedere zaak die door De Greef Stoffen ter verkoop aan de Klant wordt aangeboden.
Diensten: door De Greef Stoffen verrichte of te verrichten werkzaamheden onder meer inzake brandpreventie ten behoeve van de klant.
Overeenkomst: de rechtsverhouding tussen De Greef Stoffen en de Klant, die tot stand komt op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van de Producten op de Website dan wel door bevestiging door de Klant van de Offerte van De Greef Stoffen.
Offerte: iedere door De Greef Stoffen opgestelde aanbieding waarin de Producten en/of Diensten worden omschreven.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
Website: www.degreefstoffen.com

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De Greef Stoffen en de Klant.
Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal op een Overeenkomst van toepassing zijn verklaard, stemt de Klant in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op eventuele latere tussen partijen gesloten overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Alle aan De Greef Stoffen verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Aanvaarding door of namens De Greef Stoffen van een aanbod van de Klant waarin wordt verwezen naar door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die voorwaarden.
Wijzigingen in en/of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd mocht worden of op een andere wijze niet bindend is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

De Algemene Voorwaarden bestaande uit twee gedeelten: deel 1 heeft betrekking op de verkoop van Producten door De Greef Stoffen (al dan niet via de Website of als onderdeel van een project) en deel 2 op de levering van de Diensten. De Algemene Voorwaarden zijn echter als geheel van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De Greef Stoffen en de Klant.

DEEL 1: VERKOOP VAN PRODUCTEN

Verkoop via de Website: de presentatie van de Producten

De Greef Stoffen biedt Producten ter verkoop aan op de Website.
De presentatie op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Producten en de prijzen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de Klant mogelijk te maken. Als De Greef Stoffen gebruikt maakt van foto’s, video’s of afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. De Greef Stoffen is niet aansprakelijk voor schade van de Klant voortvloeiende uit vergissingen of fouten in de weergave van de Producten. De Greef Stoffen zorgt ervoor dat indien een Product een beperkte houdbaarheid heeft, dit duidelijk is vermeld op de verpakking.
Alle bij de Producten behorende gebruiksaanwijzingen, de Algemene Voorwaarden en De Greef Stoffen’s privacybeleid worden op de Website beschikbaar gesteld in het Nederlands.
De Greef Stoffen zal minimaal de wettelijke verplichte informatie over het Product aan de Klant beschikbaar stellen via de Website, zodat de Klant deze informatie kan lezen en opslaan. Het betreft bijvoorbeeld de veiligheids- en technische informatiebladen en werkplekinstructiekaarten. Overige informatie die de Klant op de Website kan inzien en opslaan zijn informatie over garanties en klachtenservice en informatie over het ruilen en retourneren van de Producten.
De Klant kan, vóór het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de te sluiten Overeenkomst verstrekte gegevens controleren en indien gewenst wijzigen.
Eventuele order- en transportkosten staan vermeld op de betalingspagina van de Website, de factuur en bovendien op de Website onder het kopje “bestellen bij De Greef Stoffen”. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast.
Voor Producten met een afwijkende maat rekent De Greef Stoffen een verzendtoeslag. Dit bedrag staat vermeld bij het desbetreffende Product.
De Greef Stoffen kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan aan de Overeenkomst. Indien De Greef Stoffen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of te annuleren of aan Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Verkoop via de Website: de Overeenkomst

Door het plaatsen van een bestelling op de Website geeft de Klant te kennen bekend te zijn met (i) de door hem bestelde Producten alsmede met alle informatie daarover die beschikbaar is op de Website (ii) de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder deze Algemene Voorwaarden en (iii) het factuurbedrag inclusief eventuele order- en verzendkosten. De administratie van De Greef Stoffen strekt, behoudens tegenbewijs, tot dwingend bewijs van de aard en omvang van de ten tijde van bestelling op de Website beschikbare informatie.
De Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan dat De Greef Stoffen de Overeenkomst schriftelijk (daaronder begrepen op elektronische wijze) heeft bevestigd.
De Overeenkomst kan behalve in het Nederland worden gesloten in het Engels, Frans en Duits.
De Overeenkomst wordt na de totstandkoming door De Greef Stoffen gearchiveerd. Door in te loggen door middel van een beveiligd systeem kan de Klant de Overeenkomst en zijn gegevens en facturen inzien. De Klant heeft inzicht in zijn gegevens en kan deze aanpassen of wijzigen.

Verkoop via de Website: levering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van de Producten ‘af fabriek’ hetgeen inhoudt naar keuze van De Greef Stoffen te Helmond of enige andere plaats.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten tijdens het vervoer berust bij De Greef Stoffen totdat de Producten zijn geleverd aan de Klant.

Bij levering zal De Greef Stoffen aan de Klant de volgende informatie schriftelijk meesturen:

De orderbevestiging;
De contactgegevens van De Greef Stoffen;
Een verkorte gebruiksaanwijzing geldig voor het betreffende verkochte Product.
De klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden gezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen of retour worden verzonden voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten of de verzendkosten voor retour, verschuldigd zijn.
Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De Greef Stoffen tracht te leveren binnen een termijn van 24 uur in de Benelux, weekenden en Nederlandse nationale feestdagen uitgezonderd. Naar de overige EU-landen tracht De Greef Stoffen te leveren binnen 3 à 4 dagen. Uitzondering hierop zijn
Bij een niet-tijdige aflevering dien de Klant De Greef Stoffen schriftelijk in gebreke te stellen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of betaling van de Producten op te schorten of te weigeren en geeft de Klant geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
Het is De Greef Stoffen toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is De Greef Stoffen bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De Greef Stoffen zal de klant hiervan binnen 24 uur telefonisch of via e-mail op de hoogte stellen.
Indien de levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Greef Stoffen zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op de duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Bij vervangende Producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit geval voor rekening van De Greef Stoffen.
De Greef Stoffen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van Producten.

Betaling
De Greef Stoffen facturen dienen in euro,s of in enige andere valuta waarin zij zijn gesteld te worden voldaan. Indien De Greef Stoffen dat verlangt direct na aankoop contant of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur
door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van De Greef Stoffen. Ofwel
door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door De Greef Stoffen aan te geven rekeningnummer.
Het Nederlandse BTW-tarief is van toepassing op alle transacties.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van verzuim aansprakelijk voor bijkomende administratie- en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Voorts is de Klant over het openstaande bedrag de hoogste van (i) de wettelijke handelsrente plus twee procentpunt en (ii) 12% rente op jaarbasis verschuldigd.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
De Klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens De Greef Stoffen op te schorten en/of eventuele vorderingen te verrekenen met vorderingen van De Greef Stoffen.
Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Greef Stoffen te melden.
In geval van wanbetaling van de Klant heeft De Greef Stoffen onverminderd haar overige rechten, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
De Klant kan in het geval van kopen via de Website een aanvraag indienen voor het “kopen op factuur” en dient hierbij het volledige contactformulier met zijn persoons- en bedrijfsgegevens in te vullen. De Klant wordt op deze wijze ingeschreven als vaste Klant en kan daardoor in de toekomst betalen op factuur. De Greef Stoffen beoordeelt deze aanvraag zo spoedig mogelijk. Het staat De Greef Stoffen vrij de aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren. De klant kan ook gebruik maken van een online betaalsysteem en dient dan bedrijfsgegevens voor de verzending en de levering in te vullen. Indien de Klant koopt op factuur, bevestigt De Greef Stoffen de order van de Klant per e-mail, zodra de Klant de factuur op de betaalpagina heeft aanvaard

Gebreken en klachttermijnen

De Klant dient de gekochte zaken bij levering, zo spoedig als mogelijk te controleren. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
Of de juiste Producten zijn geleverd;
Of de afgeleverde Producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de Overeenkomst;
Of de afgeleverde Producten voldoen wat betreft kwaliteit aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dien de Klant deze binnen acht dagen na levering schriftelijk aan De Greef Stoffen te melden.
Niet-zichtbare gebreken dient de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk te melden aan De Greef Stoffen.
Bij De Greef Stoffen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Greef Stoffen binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoering antwoord kan verwachten.
Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na schriftelijke toestemming aan De Greef Stoffen worden geretourneerd.
De Greef Stoffen beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten in overeenstemming met deze klachtenprocedure. De klachtenprocedure staat vermeld op de Website.

Ontbinding Overeenkomst
In de navolgende gevallen heeft De Greef Stoffen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist – door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding:
De Klant is verplicht om De Greef Stoffen onverwijld te informeren zodra zij redelijkerwijs vermoedt of behoort te vermoeden dat een van de in het vorige lid genoemde omstandigheden zich zullen voordoen.

Conformiteit en garantie
De Greef Stoffen staat er voor in dat de Producten voldoen aan de in de Overeenkomst vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
De Greef Stoffen geeft de Klant nimmer een verdergaande garantie op geleverde Producten dan de garantie die De Greef Stoffen van haar leverancier krijgt.
Voor Producten die De Greef Stoffen niet bij leveranciers heeft ingekocht, garandeert De Greef Stoffen dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na ingebruikname/installatie. Indien een zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de Klant recht op herstel van het Product.
De Greef Stoffen kan het Product vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het Product niet mogelijk is.
De Klant dient de gebruiksaanwijzing en alle bijbehorende productinformatie genoemd in artikel 3 te lezen en het Product te gebruiken volgens deze instructies. Indien de Klant het Product onzorgvuldig of op verkeerde wijze gebruikt of aanbrengt, vervalt het recht op garantie en is De Greef Stoffen derhalve niet aansprakelijk voor schade.
Indien een Product na opening uit de verpakking niet blijkt te voldoen aan de technische eisen, dient de Klant alvorens het product retour te zenden, contact op te nemen met De Greef Stoffen.
Eigendomsvoorbehoud
De in het kader van de Overeenkomst door De Greef Stoffen geleverde Producten blijven eigendom van De Greef Stoffen totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit de met De Greef Stoffen gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen:
De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zelf en tegenprestaties uit hoofde van eerdere of samenhangende overeenkomsten met De Greef Stoffen;
Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van de Overeenkomst.
Door De Greef Stoffen afgeleverde Producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Overigens is de Klant niet bevoegd Producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht De Greef Stoffen, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
De Klant verplicht zich op eerste verzoek van De Greef Stoffen:
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van De Greef Stoffen ter inzage te geven;
Alle vorderingen van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan De Greef Stoffen op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:329 BW;
De vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door De Greef Stoffen geleverde Producten te verpanden aan De Greef Stoffen op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te merken als het eigendom van De Greef Stoffen;
Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle maatregelen die De Greef Stoffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Producten wil treffen en welke de Klant niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Indien de Klant niet binnen zeven dagen na ontvangst van een verzoek daartoe aanzijn onder a-3 genoemde verplichtingen voldoet, dan verbeurt hij jegens De Greef Stoffen direct opeisbare eenmalige boete van euro 2.500,00 en een boete van euro 500,00 per dag of gedeelte daarvan totdat de Klant volledig aan het verzoek heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van De Greef Stoffen voor door de Klant geleden schade is
beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraard gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt,is de aansprakelijkheid van De Greef Stoffen beperkt tot het bedrag van daadwerkelijk gefactureerde en door De Greef Stoffen ontvangen factuurwaarde van de uitgevoerde Diensten en/of geleverde Producten, bij Overeenkomsten met een langere doorlooptijd verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde factuurwaarde.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van directe schade aan personen of zaken indien die schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de statutaire bestuurder(s) van De Greef Stoffen.
De Greef Stoffen is nimmer aansprakelijk voor winstderving, gevolgschade, bedrijfsschade of welke andere schade dan ook dan directe schade aan personen en zaken.
DEEL 2: LEVERING VAN DIENSTEN
Naast de hierboven genoemde verkoop van Producten verleent De Greef Stoffen in het kader van projecten Diensten aan Klanten, waarbij zij eventueel ook Producten levert.

12. Offertes voor Diensten
12.1 De Offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. De Greef Stoffen is slechts aan de Offertes gebonden indien ze
door de Klant schriftelijk worden aanvaard binnen zeven dagen na verzending door
De Greef Stoffen.
12.2 Meer- of minderwerk is in overleg verrekenbaar.
12.3 De in de Offerte vermelde prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Het Nederlandse BTW-tarief is van toepassing op alle Offertes en transacties.
12.4 De Greef Stoffen is niet gebonden aan haar Offerte, indien de Klant redelijkerwijs
kan begrijpen dat de Offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
12.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, dan is
De Greef Stoffen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Greef Stoffen
anders aangeeft.
12.6 Offertes en aanbiedingen zijn ondeelbaar. Een samengestelde prijsopgave verplicht
De Greef Stoffen niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst
tegen een overeenkomstige deel van de opgegeven prijs. Noch offertes, noch daarin
vermelde prijzen gelden voor toekomstige orders.
13. Honorarium en prijzen
13.1 Het honorarium zal worden vastgesteld:
a. op grond van werkelijk bestede uren en geleverde Producten, berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven voor de Producten van De Greef Stoffen, geldend voor
de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen;
b. op basis van haar dan geldende prijslijsten, of:
c. op basis van een vaste aanneemsom.

13.2 Voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt een betaling van 20%
van de totaalprijs in rekening gebracht. Het restant wordt gefactureerd in nader te
bepalen termijn.

13.3 De Greef Stoffen factureert de door haar uitgevoerde Diensten naar rato van de
voortgang. Bij projecten met een looptijd langer dan een maand, zal in ieder geval
maandelijks worden gefactureerd.
13.4 Indien een aanneemsom is overeengekomen, is De Greef Stoffen gerechtigd voordat
het project is opgeleverd gedeeltelijke betaling daarvan te vorderen, te berekenen
aan de hand van de Diensten die op dat moment zijn uitgevoerd.
13.5 De Greef Stoffen is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren. De prijsverhogingen
zijn geïndexeerd volgens de in het economisch verkeer gebruikelijke normen.
13.6 Tenzij anders vermeld in de Offerte, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere
(overheids)heffingen en lasten.

14. Uitvoering van de overeenkomst
14.1 De Greef Stoffen zal de Overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
14.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft
De Greef Stoffen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door naar
eigen inzicht aan te wijzen derden. Op deze derden is artikel 6:257 BW van
overeenkomstige toepassing, ongeacht of de derde aan De Greef Stoffen ondergeschikt is.
14.3 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Greef Stoffen aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan
De Greef Stoffen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Greef Stoffen zijn verstrekt, heeft De Greef Stoffen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
14.4 De Greef Stoffen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat De Greef Stoffen is uitgegaan van door de Klant verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
14.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan
De Greef Stoffen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten, totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd. De Greef Stoffen is hierbij gerechtigd het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

15. Contractsduur: uitvoeringstermijn
15.1 De Overeenkomst tussen De Greef Stoffen en de Klant wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
15.2 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn
dient de klant De Greef Stoffen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een
redelijke termijn te stellen om alsnog te presteren.

16. Wijziging van de Overeenkomst

16.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
16.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Greef Stoffen zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
16.3 Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, zal De Greef Stoffen de Klant hierover tijdig inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Greef Stoffen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
16.4 In afwijking van lid 3 zal De Greef Stoffen geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

17. Opzegging
17.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen.
Opzegging dient echter met reden omkleed te geschieden. Partijen dienen een
opzegtermijn van tenminste twee weken in acht te nemen.
17.2 in geval van tussentijdse opzegging heeft De Greef Stoffen naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, met in achtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en ten behoeve van de
Overeenkomst ingekochte middelen, het voordeel dat de Klant daarvan heeft en de
grond van opzegging.

18. Gebreken; klachttermijnen

18.1 Klachten over de verrichte Diensten dienen door de Klant schriftelijk binnen één
week na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende
Diensten schriftelijk te worden gemeld aan De Greef Stoffen.
18.2 Indien een klacht gegrond is, zal De Greef Stoffen de Diensten alsnog verrichten
zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Greef Stoffen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van bovenstaand artikel 11.

19. Verpanding

De Greef Stoffen behoudt het recht om haar vorderingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde partij te verpanden of te vervreemden.

20. Overmacht

20.1 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen, en die niet aan De Greef Stoffen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van De Greef Stoffen, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van De Greef Stoffen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij en alle overige tekortkomingen van toeleveranciers of andere derden waarvan De Greef Stoffen afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

20.2 De Greef Stoffen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat De Greef Stoffen haar verbintenis had moeten nakomen.

20.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Greef Stoffen jegens de Klant opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Greef Stoffen niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

20.4 Indien De Greef Stoffen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract, behoudens voor zover het geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.

21. Eenzijdig wijzigingsbeding

De Greef Stoffen is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht na 30 dagen na de datum van verzending aan de Klant en bekendmaking op de Website.

22. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

22.1 Op elke Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.

22.2 Toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale
Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken 1980 (het “Weens Koopverdrag”)
wordt uitgesloten.

22.3 Ieder geschil voortvloeiende uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zal
worden voorgelegd aan de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch.

Close ✕

Toplaag

Afmeting

Dikte

Systeem

Thuisafspraak maken ?

Wij komen graag langs met stalen en meet materiaal zodat we een vrijblijvende offerte kunnen maken voor u. Wij nemen dan contact met u op voor een geschikte datum en tijdstip.

Toplaag

Afmeting

Dikte

Systeem